FAD visitors clustering

วิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลสถิติการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่ราชการที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร

Data and Resources

Additional Info

Field Value
รูปแบบของไฟล์ Dashboard (Dashboard File) Tableau
กระทรวง (Ministry) Ministry of Culture
ชื่อชุดข้อมูล (list of dataset)
จำนวน dashboard ภายในไฟล์( No. of dashboard in file) 1
GBDi User ปอน
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด (Last Updated Date) 2019-12-31
หมายเหตุ (Remarks)