AGRI Socioecomonic

แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนในภาพรวมจากการสอบถามเกษตรประมาณ 7000 คน ทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่ปี 57/58 ถึง 60/61 (ตอนสำรวจทำคร่อมปีจึงต้องใช้ 2 ปีในการอ้างอิง)

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
รูปแบบของไฟล์ Dashboard (Dashboard File) Tableau
กระทรวง (Ministry)
ชื่อชุดข้อมูล (list of dataset) Socioeconomic survey
จำนวน dashboard ภายในไฟล์( No. of dashboard in file) 3.0
GBDi User ภคภูมิ
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด (Last Updated Date) 2019-12-19
หมายเหตุ (Remarks) ไม่มี URL link ไปยัง Dashboard