AGRI Crop Summary

แสดงข้อมูลทางการเกษตรในส่วนของเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร ราคา และจำนวนครัวเรือนตั้งแต่ปี 2558 - 2562

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
รูปแบบของไฟล์ Dashboard (Dashboard File) Tableau
กระทรวง (Ministry)
ชื่อชุดข้อมูล (list of dataset) - FarmerOne - Crop summary
จำนวน dashboard ภายในไฟล์( No. of dashboard in file) 1.0
GBDi User ภคภูมิ, พรรษพัชร์
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด (Last Updated Date) 2020-04-20
หมายเหตุ (Remarks) URL: https://nabc.go.th/fiveproduct