1 interactive-dashboard found

Tags: Tableau

Filter Results
  • AGRI Socioecomonic

    แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนในภาพรวมจากการสอบถามเกษตรประมาณ 7000 คน ทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่ปี 57/58 ถึง 60/61 (ตอนสำรวจทำคร่อมปีจึงต้องใช้ 2...
You can also access this registry using the API (see API Docs).