1 interactive-dashboard found

Organizations: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Tags: Agri Crops

Filter Results
  • AGRI Crop Summary

    แสดงข้อมูลทางการเกษตรในส่วนของเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร ราคา และจำนวนครัวเรือนตั้งแต่ปี 2558 - 2562
You can also access this registry using the API (see API Docs).