2 interactive-dashboards found

Organizations: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Tags: Agri เกษตร

Filter Results
  • AGRI Socioecomonic

    แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนในภาพรวมจากการสอบถามเกษตรประมาณ 7000 คน ทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่ปี 57/58 ถึง 60/61 (ตอนสำรวจทำคร่อมปีจึงต้องใช้ 2...
  • AGRI Crop Summary

    แสดงข้อมูลทางการเกษตรในส่วนของเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร ราคา และจำนวนครัวเรือนตั้งแต่ปี 2558 - 2562
You can also access this registry using the API (see API Docs).